Hrvatsko apiterapijsko društvo

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova HAD

Na temelju odredbi članka 26. Satuta Hrvatskog apiterapijskog društva (u daljnjem tekstu Društvo) Upravni odbor Hrvatskog apiterapijskog društva dana 14. travnja 2012. godine donosiPOSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVAI. Opće odredbe

Članak 1.

 

Ovim Poslovnikom Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu: Poslovnik) se uređuje način rada Upravnog odbora Društva (u daljnjem tekstu Upravni odbor), a osobito:

 • sastav i djelokrug rada

 • prava i dužnosti članova

 • prava i dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika

 • način sazivanja, tijek i poslovni red sjednice Upravnog odbora Društva.

 

Članak 2.

 

Ako pojedino pitanje od važnosti za rad Upravnog odbora nije uređeno ovim Poslovnikom, to će pitanje urediti Upravni odbor posebnim aktom.II. Sastav i djelokrug rada

Članak 3.

 

Upravni odbor ima 5 članova koje izabire Skupština Društva. Upravni odbor čine:

 • Predsjednik Društva

 • Dopredsjednik Društva

 • Tajnik Društva

 • dva izabrana članova Upravnog odbora

 

Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

 

Članak 4.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.Članak 5.

 

Upravni odbor:

 • Provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine Društva;

 • Provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine Društva;

 • Rukovodi poslovima Društva između dvije skupštine;

 • Izrađuje prijedloge Statuta i drugih općih akata Društva;

 • Razrađuje program rada Društva;

 • Razrađuje financijski plan prihoda i rashoda Društva;

 • Rješava financijske, stručne i organizacijske problematike Društva;

 • Saziva i određuje dnevni red skupštine;

 • Priprema prijedloge i izvješća o radu i stanju Društva;

 • Odlučuje o zaključivanju Ugovora o radu s djelatnicima izvan Društva za poslove koje ne mogu obaviti članovi Društva;

 • Zaključuje stručne dogovore i ugovore sa znanstvenim i stručnim društvima i ustanovama;

 • Bira predstavnike Društva u odgovarajuća stručna tijela;

 • Radi i druge poslove sukladno Statutu i Programu Društva, te Poslovniku o svom radu.III. Prava i dužnosti članova

Članak 6.

 

Član Upravnog odbora ima pravo i dužnosti:

 • prisustvovati sjednicama UO

 • raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju koje je na dnevnom redu Upravnog odbora te o njemu odlučivati,

 • predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Upravnog odbora,

 • sudjelovati u svim aktivnostima Upravnog odbora.

 

Članak 7.

 

Odredbe u svezi prisustva na sjednicama odbora:

 • Članovi Upravnog pdbora potvrđuju svoj dolazak na sjednicu Tajništvu Društva pismeno, elektronički ili telefonski.

 • Svaki izostanak sa sjednice odbora član mora najaviti unaprijed u razumnom vremenskom roku, sukladnom sa navedenom u Pozivu za sjednicu Upravnog odbora.

 

Članak 8.

 

Ako zbog nekog izuzetno opravdanog razloga izabrani član Upravnog odbora ne može više obavljati dužnost člana Upravnog odbora, Upravni odbor može na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora na njegovo mjesto kooptirati novog člana.

Kooptirani novi član Upravnog odbora mora biti potvrđen od strane prve slijedeće Skupštine Društva.Članak 9.

 

Član UO je dužan čuvati tajnost poslovnih podataka za koje sazna za vrijeme obnašanja članstva u Upravnom odboru.

U protivnom podliježe stegovnoj odgovornosti sukladno članku 16. Statuta Društva.

 

Članak 10.

 

Članu Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom podnošenja ostavke na članstvo u Upravnom odboru,

 • istupanjem iz Društva, danom podnošenja ostavke na članstvo,

 • isključenjem, danom konačnosti odluke o isključenju.IV. Prava i dužnosti predsjednika, zamjenika predsjednika i tajnika

Članak 11.

 

Predsjednik Društva po funkciji je predsjednik Upravnog odbora.

 

Predsjednik Upravnog odbora:

 • predstavlja i zastupa Upravni odbor,

 • saziva i predsjedava sjednici Upravnog odbora,

 • brine se o provođenju odluka Upravnog odbora,

 • jednom godišnje podnosi Upravnom odboru izvještaj o svome radu,

 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom, te poslove koje mu povjeri, odnosno za koje ga zaduži Upravni odbor.

 

Članak 12.

 

Dopredsjednik Društva pomaže Predsjedniku Upravnog odbora u obavljanju njegovih poslova i zadaća koje mu povjeri Predsjednik Upravnog odbora u okviru njegovog djelokruga rada.

Dopredsjednik Društva  po funkciji zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i postupa sukladno članku 13. ovog Poslovnika.

 

Članak 13.

 

U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik, a njega Tajnik, te postupa sukladno članku 12. ovog Poslovnika.

 

Članak 14.

 

Tajnik Društva :

 • organizira sjednice Upravnog odbora,

 • brine o organizaciji i administrativnim poslovima Upravnog odbora,

 • organizira pripremu i izradu općih akata,

 • obavlja druge poslove po odluci predsjednika Upravnog odbora.


V. Prava i dužnosti biranih članova upravnog odbora

Članak 15.

 

Birani član Upravnog odbora:

 • Aktivno prisustvuje sjednicama Upravnog odbora

 • obavlja druge poslove po odluci predsjednika Upravnog odbora

 • obavlja djelatnosti sukladno posebnim odlukama Upravnog odbora


VI. Način sazivanja, tijek i poslovni red na sjednici upravnog odbora

Članak 16.

 

Upravni odbor radi na sjednicama koje saziva Predsjednik.

Na zahtjev najmanje dva (2) člana Upravnog odbora, Predsjednik je dužan sazvati sjednicu i na dnevni red staviti ona pitanja koja podnositelj zahtjeva traži. U slučaju da to odbije, podnositelji predaju zahtjev Tajniku te on saziva  sjednicu.  

 

Članak 17.

 

Članu Upravnog odbora dostavlja se najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice, poziv za sjednicu, prijedlog dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici.

Iznimno, ako za to postoje opravdani razlozi, članu se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti naknadno, odnosno na samoj sjednici.

 

Članak 18.

 

Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik može na samoj sjednici predložiti da se dnevni red dopuni pojedinom predmetom ili da se pojedini predmet izostavi s dnevnog reda.

Svaki član može tražiti nadopunu dnevnog reda, o kojoj se glasuje.

 

Članak 19.

 

U radu sjednice kao gosti mogu prisustvovati svi oni kojima je Predsjednik uputio poziv za sjednicu. Gost će biti udaljen sa sjednice ako bude ometao u radu članove Upravnog odbora.

 

Članak 20.

 

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od Predsjednika. Predsjednik se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru. Predsjednik daje članu riječ po redoslijedu prijave.

 

Članak 21.

 

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od teme, Predsjednik će ga opomenuti da se drži teme dnevnog reda.

Ako se govornik i poslije druge opomene ne drži teme dnevnog reda Predsjednik će mu oduzeti riječ.

 

Članak 22.

 

Predsjednik otvara i zaključuje sjednicu Upravnog odbora.

Nakon otvaranja sjednice, Predsjednik utvrđuje nazočnost članova.

Ako predsjednik utvrdi da sjednici nije nazočno tri (3) ili više članova Upravnog odbora odgađa sjednicu za određeni dan i sat.

Sjednica se može iznimno održati, ako sjednici nije nazočan broj članova iz prethodnog stavka ovog članka, ako se radi o primanju na znanje određenih informacija vezano za rad Upravnog odbora.

 

Članak 23.

 

U  slučaju potrebe donošenja određenih odluka članovi Upravnog odbora mogu se o njima očitovati naknadno i putem elektroničkog glasovanja (e-pošta), konferencijske veze odnosno putem faksa kako bi se osigurao aktivan rad Upravnog odbora, o čemu treba biti postignuta suglasnost prisutnih članova Upravnog odbora.

 

Članak 24.

 

Svaki prisutni član Upravnog odbora ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. O osnovanosti primjedbe odlučuje se bez rasprave. Ako se primjedba prihvati, u zapisniku će se izvršiti odgovarajuća izmjena.

 

Članak 25.

 

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Upravni odbor ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se odlučivanje o pojedinoj točki dnevnog reda odgodi za narednu sjednicu.

Predsjednik zaključuje raspravu po pojednoj točki dnevnog reda kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju.

 

Članak 26.

 

Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova članova Upravnog odbora. Glasovanje je javno.

Glasovanje se provodi na način da predsjednik Upravnog odbora poziva članove da se izjasne tko je "ZA" prijedlog, zatim tko je "PROTIV", odnosno da li se tko suzdržava od glasovanja.

Poimenično glasovanje provodi se na način da Predsjednik poziva članove koji se izjašnjavaju "ZA", "PROTIV", "SUZDRŽAN" od glasovanja.

Predsjednik objavljuje rezultat glasovanja.

 

Članak 27.

 

Sjednice Upravnog odbora traju dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.
Članak 28.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama i zaključcima.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. O izradi zapisnika brine Tajnik, odnosno drugi član Upravnog odbora kojeg za to zaduži Predsjednik.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su temeljem prihvaćenih primjedbi izvršene odgovarajuće izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik i Poslovni tajnik.

 

Članak 29.

 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.
U Opatiji, 14. travnja 2012. godine.
M.P.

Dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing.

Predsjednik Društva

bess-getting-in-the-beehive_w725_h544.jpg

Obavijest

 


Poziv na Izbornu Skupštinu HAD-a 24/09/2019


Izborna skupština Hrvatskog apiterapijskog društva će se održati u utorak, 24/09/2019 u prostorijama Udruge za kreativni socijalni rad u Zagrebu, Vrbani (Lopatinečka 17) s početkom u 18.00 sati.

Dnevni red:

Otvaranje Skupštine i usvajanje predloženog dnevnog reda;

Izbor Radnih tijela Skupštine;

Usvajanje Zapisnika s prošle Skupštine;


Izvješća o radu i poslovanju Udruge tijekom proteklog razdoblja;

Izbor tijela HAD-a.

Planirane aktivnosti za naredno razdoblje;

Razno.

Svi upiti vezano za materijale za Skupštinu dostupni su članovima HAD-a na upit putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Molimo Vas da Vašom nazočnošću doprinesete radu i zaključcima Skupštine 2019.

dr.sc. Gordana Hegić mag.ing.agr.

Predsjednica HAD-a
Tečaj APITERAPIJA - PROIZVODNJA I KORIŠTENJE PČELINJIH PROIZVODA u trajanju od 60 sati može se održati u bilo kojem gradu u Hrvatskoj gdje postoji minimalan broj zainteresiranih polaznika (30) dok je maksimalan broj ograničen na 50 polaznika po grupi. 

Cijena tečaja iznosi 3 500,00 kn po polazniku, plativo u 3 obroka (1 500 kn pri upisu prije početka predavanja, 1000 kn nakon 30 dana, 1000 kn prije završetka tečaja). 

Za detaljnije  informacije oko prijave i upisa zainteresirani kandidati mogu se obratiti na e mail: ghegic@gmail.com , a prijavnicu za tečaj možete ispuniti i preuzeti na http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

Uvijet za upis: završena srednja škola. 

 

Tečaj u Zagrebu počinje u subotu 31.08.

 Adresa održavanja tečaja je 

LOPATINEČKA 17  (VRBANI) u prostorijama UDRUGE ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD 

Tečaj će se odrzavati subotama od 12 i 30 do - 19 sati obzirom da imamo velik broj polaznika iz udaljenijih dijelova Hrvatske kojima je zbog putovanja ovakav raspored i dinamika predavanja najprihvatljiviji oblik nastave.


 

Popis tema koje obuhvaća program:

 

-   Apiterapija i apiturizam u Hrvatskoj

-   uvod u osnove apiterapije, anatomija, biologija i fiziologija medonosne pčele, pčelinji proizvodi.

-   Proizvodnja pčelinjih proizvoda, dobra pčelarska praksa, Zakonska regulativa za stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište; fizikalne i kemijske odlike pčelinjih proizvoda, senzorska svojstva meda.

-   Biološka svojstva pčelinjih proizvoda, medonosno, začinsko i ljekovito bilje (građa, klasifikacija, svojstva)

-   Osnove anatomije i fiziologije ljudskoga organizma (upoznavanje građe i funkcioniranja ljudskoga organizma kako funkcionira u zdravlju; mehanizmi za očuvanje zdravlja), patofiziologija (osnove), osnove prve pomoć i u pčelinjaku

-   Upotreba pčelinjih proizvoda u industriji ljepote (api wellness, frizerski, kozmetički i pedikerski saloni), upotreba pčelinjih proizvoda u gastronomiji, apiinhalacije i apiturizam

-    Apiterapija kao inovativni oblik ponude u medical i spa konceptu (pčelinji proizvodi i njihova primjena u profesionalnim tretmanima za zdravlje i njegu kože) mogućnosti praktične primjene

-    Apiterapija u veterinarskoj medicini, mogućnosti praktične primjene

- Apiturizam nova mogućnost za razvoj agroturističke ponude u RH

-    Tehnologija proizvodnje matične mliječi, uzgoj matica za vlastite potrebe, skupljanje peluda, skupljanje pčelinjeg otrova (terenska nastava na pčelinjaku).

- radionica kako aplicirati na natječaje za potpore, izrada i pisanje projekata, prikupljanje potrebne dokumentacije isl.


Pismeni ispit provjere znanja, prezentacija seminarskih (završnih) radova, podjela potvrda o sudjelovanju, potpisivanje etičkog kodeksa HAD-a; članstvo u HAD-u. 

 

Dr.sc. Gordana Hegić, mag.ing.agr.

 

Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva


Download dokumenti :


- Pristupnica : http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

- Uplatnica:   http://api-had.hr/images/docs/primjer_uplatnice.jpg


Prvu ratu u iznosu od 1 500,00 kn potrebno je uplatiti prilikom prijave na tečaj, a najkasnije do 31.8.

Prijave se primaju do popunjenja grupe

 

Ove godine tečaj počinje ranije zbog pravovremenog završetka i aplikacije na natječaje koji se raspisuju već početkom godine u 1 ili 2 mjesecu


 

 

 

 

 

 

 

Zbog tehnickih problema koristite

ovaj E-Mail za kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

POZIV NA KONFERENCIJU

 

„Žene u pčelarstvu Republike Hrvatske - poduzetnice i znanstvenice“

 

u petak 08.03. 2019. u Green Gold Centru u Zagrebu , Radnička cesta 52 od 9-12 sati

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena u petak 08.03.2019. godine Hrvatsko apiterapijsko društvo uz potporu gradskog ureda za poljoprivredu Grada Zagreba održava prvu konferenciju

ŽENE U PČELARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE poduzetnice i znanstvenice.

Cilj je ove konferencije promovirati vrijedne članice Hrvatskog apiterapijskog društva koje su nakon završene edukacije pokrenule svoje poslove, došlo je do samozapošljavanja i registracije djelatnosti

apiterapije odnosno podizanja pčelarstva na jednu višu profesionalnu razinu. Upravo zahvaljujući njima, Hrvatska je bogatija za nekoliko novih radnih mjesta, pčelarstvo za nekoliko novih mladih proizvodnih obrta, a turistička ponuda njihovog grada za inovativni oblik zdravstvenog turizma koji je biznis budućnosti.

Također, osim žena poduzetnica, članice Hrvatskog apiterapijskog društva čine i mlade znanstvenice koje su svoje stručne i znanstvene interese usmjerile ka pčelarstvu i apiterapiji.

Pčelarstvo je u Hrvatskoj još uvijek dominantno dopunska djelatnost; kojom se bave najčešće muškarci amateri i hobisti, osobe starije životne dobi, stoga je svakako važno naglasiti da se neke stvari pomalo mijenjaju na bolje. Također se budi i nova grana agroturizma poznatija kao apiturizam ili pčelarski turizam gdje je uloga Hrvatskog apiterapijskog društva da educira sve zainteresirane za ovaj inovativni oblik zdravstvenog apiturizma.

Kontakt za više informacija: dr. sc. Gordana Hegić mag.ing.agr., predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva, mobitel:  095 910 66 53

PROGRAM KONFERENCIJE:

9,00 - 9,15 Otvorenje konferencije, dr.sc.Gordana Hegić mag.ing.agr., Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva

9,15 – 9,30 Brigita Čubrić, OPG Čubrić Prva api komora u Hrvatskoj

9,30 - 9,45 Katarina Jakupec vlasnica obrta API INHAL Pčele u srcu ... grada Virovitice

9,45 – 10,00 Ines Erceg Antolčić dipl.ing., OPG Antolčić, Obiteljsko blago

10,00 -10,15 Danijela Đurak dipl. soc. radnica, Edukativni urbani pčelinjak u gradu Zagrebu

pčelarstvo kao radna terapija za osobe u nepovoljnom položaju

10,15 - 10,30; Josipa Kujundžić vlasnica obrta Apis Jo, Medena masaža, apiterapija i apiturizam

10,30 – 11,00 Zrinka Franić dr.med. apiterapeutkinja, Važnost suradnje pčelara i liječnika

OPG Franić, eko pčelarstvo Klinac

11,00 - 11,15 dr.sc. Gordana Hegić mag.ing.agr. vlasnica obrta Biorad, Api kozmetika ljubav, izazov posao

11,15 – 11,30 Obrt APITERA vl. Ivana Rončević: Inovativna ponuda apiturizma prilagođena osobama s invaliditetom

11,30 – 11,40 Rasprava i zaključci

Pauza za kavu i završetak konferencije

 

 

Sretan Božić i Nova godina

 

 

 

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU HAD-a

Temeljem članka 28 Statuta Hrvatskog apiterapijskog društva; pozivam Vas na Skupštinu HAD-a koja 

će se održati u Zagrebu, Lopatinečka 17 u prostorijama Udruge za kreativni socijalni rad u subotu 

29.12. 2018. s početkom u 16, 00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. PRIJEDLOG I USVAJANJE DNEVNOG REDA

2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

a. Izbor radnog predsjedništva (3 člana)

b. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)

c. Utvrđivanje broja prisutnih članova s pravom glasa

d. Izvješće verifikacijske komisije

e. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. RASPRAVA I GLASANJE ZA RADNA TIJELA SKUPŠTINE

4. IZVJEŠĆA

a. O radu Udruge u 2018. godini

b. O financijskom poslovanju Udruge u 2018.godini

c. Nadzornog odbora

5. RASPRAVA I GLASANJE O IZVJEŠĆIMA

6. PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU RASPRAVA I 

GLASANJE

7. OSNIVANJE PČELARSKE SEKCIJE U SKLOPU HAD-a

8. RAZNO

MOLIM VAS DA SVOJIM DOLASKOM PRIDONESETE RADU OVE SKUPŠTINE. SVA 

IZVJEŠĆA KAO I DRUGE MATERIJALE ZA SKUPŠTINU MOGU SE DOBITI NA UVID 

UPITOM NA e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .