Hrvatsko apiterapijsko društvo

Etički kodeks HAD

Sukladno članku 26. i 28. Statuta Hrvatskog apiterpijskog društva (u daljnjem tekstu Društvo) redovna Skupština Društva dana 14. travnja 2012. godine donosi
ETIČKI KODEKS

HRVATSKOG APITERAPIJSKOG DRUŠTVA
1. Temeljna načela

 

Članak 1.

 

Apiterapija je zdravstvena djelatnost unutar koje je članu Društva časna dužnost svoje životno usmjerenje i svoju stručnost posvetiti čestitoj uporabi pčelinjih proizvoda u cilju poboljšanja zdravlja, te uklanjanja boli, patnje i nesposobnosti za rad ljudi i životinja.

 

Članak 2.

 

Svoje će stručne savjete i preporuke pružati jednako svima, bez obzira na dob, spol, rasu, narodnost, vjersko ili političko uvjerenje, te društveni položaj, a poštujući pri tom ljudska prava i dostojanstvo osoba.

 

Članak 3.

 

Svim svojim sposobnostima čuvat će visoke standarde stručnog rada i etičkog ponašanja prema subjektima svoje djelatnosti.

 

Članak 4.

 

U svojem će djelovanju čuvati ugled i dostojanstvo člana Društva, te će se prema kolegama članovima Društva, odnositi s međusobnim poštovanjem i vjerovanjem, poštivajući kolegijalnost, toleranciju i dostojanstvo, te pružajući uzajamnu i solidarnu pomoć. Svoje kolege ne smije kritizirati s lošom namjerom.

 

Članak 5.

 

Svoje znanje i umijeće uvijek će odgovorno primjenjivati u skladu s načelima ovog Kodeksa te ne smije bez obzira na okolnosti umanjivati svoju neovisnost i odgovornost.

2. Dužnosti prema subjektu svoga djelovanja

 

Članak 6.

 

Svoj će posao obavljati stručno i etički besprijekorno, ne iskorištavajući stranku niti emotivno, niti tjelesno, niti materijalno. Za nemarno ili loše napravljen posao je kazneno, moralno i materijalno odgovoran sukladno odgovarajućim zakonskim propisima.

Članak 7.

 

Osim redovne nagrade za svoj rad, u obliku plaće ili honorara i zadovoljstva da je pomogao subjektu svoga djelovanja, stjecanje materijalne i druge koristi od njegova rada u okviru apiterapijske djelatnosti nije u skladu s ovim Kodeksom.

 

Članak 8.

 

U svojoj djelatnosti, član Društva će predlagati i provoditi samo priznate i pouzdane postupke koji su nužni te samo one postupke koji su u skladu s provjerenim standardima suvremene znanosti i struke na tom polju.

Članak 9.

 

U svojem postupku prema subjektima svoje djelatnosti član Društva će postupati ekonomično, sukladno racionalnoj praksi: nepotrebne postupke neće provoditi, bez obzira tko snosi troškove istih.

Članak 10.

 

Član Društva može odbiti postupiti prema strankama koje se svjesno ponašaju nedolično, uvredljivo ili prijeteći.

 

Članak 11.

 

Sve ono što je član Društva obavljajući svoju dužnost saznao smatra se tajnom.

Član Društva mora uvažavati i čuvati poslovne i druge tajne, osim kada bi čuvanje tajne ugrozilo život i zdravlje drugih ljudi odnosno ukoliko se ne kosi sa pozitivnim zakonskim propisima.

Čuvanje tajne proteže se i na informatičke sustave u kojima se pohranjuju podaci.3. Istraživanja

 

Članak 12.

 

Pri znanstvenom istraživanju član Društva će se pridržavati propisa Helsinške deklaracije i njenih revizija.

Članak 13.

 

Član Društva koji istražuje područje od interesa za apiterapiju mora posjedovati odgovarajući stupanj znanstvenog obrazovanja i biti osposobljen za provedbu istraživanja.

On će plan istraživanja podastrijeti na ocjenu ovlaštenom neovisnom povjerenstvu u pogledu znanstvene opravdanosti i etičke prihvatljivosti. U tom prijedlogu moraju biti jasno ocijenjene moguće opasnosti i poteškoće u usporedbi s očekivanom dobrobiti za pojedinca i koristi za društvo.

 

Članak 14.

 

U određenim istraživanjima valja prosuditi i moguću štetu za okoliš, a tamo gdje su uključene pokusne životinje primijeniti načelo najmanje patnje.

 

Članak 15.

 

O postignutim rezultatima član Društva – istraživač, obavijestit će, prema pravilima znanstvenog izvješćivanja, znanstvene i stručne krugove na javnim sastancima i u časopisima, a širu javnost tek nakon što je o njima utvrđeno stručno mišljenje.4. Odnosi prema drugim članovima Društva i struci

 

Članak 16.

 

Častan će se član Društva odnositi prema drugim kolegama onako kako bi on želio da se odnose prema njemu.

 

Članak 17.

 

Svojim učiteljima iskazivat će poštovanje i zahvalnost za znanje, vještine i odgoj koji je od njih primio.

Članak 18.

 

Ako drugi član Društva zatraži od njega stručni savjet i/ili pomoć, bilo izravno ili preko informatičkih sustava, pružit će mu je nesebično i prema svom najboljem znanju i u korist za subjekt svoje djelatnosti.  

 

Članak 19.

 

U slučaju da član Društva dozna o neodgovarajućem postupku kolege u etičnom ili moralnom pogledu, o tome neće raspravljati sa trećim stranama.

Takav postupak neće razotkriti u sredstvima javnog priopćavanja, već će svoje spoznaje uputiti Etičkom povjerenstvu Društva.

 

Članak 20.

 

Suradnike ili drugo osoblje član Društva će upozoravati na učinjene propuste tako da  neće povrijediti njihovo ljudsko dostojanstvo, ali nikad pred trećom stranom.
Članak 21.

 

Stalno obrazovanje i praćenje napretka u struci dužnost je i dug prema subjektima svoje djelatnosti da bi uvijek mogao pružiti vrhunsku uslugu. S tim u svezi pratit će stručne rezultate svog rada odgovarajućom dokumentacijom.

 

Članak 22.

 

Čuvat će svoj stručni ugled i neovisnost, ne pristajući da mu se ime ističe i povezuje s trgovačkim aktivnostima radi stjecanja osobne koristi.

Izbjegavat će stjecanje i širenje ugleda neodmjerenim samoisticanjem i netočnim samooglašavanjem u sredstvima javnog priopćavanja.

 

Članak 23.

 

Neće surađivati s pojedincima, ustanovama ili društvima koji zloupotrebljavaju povjerenje javnosti zastupajući neprovjerene tvari i postupke namijenjene čuvanju i promicanju zdravlja.

 

Članak 24.

 

Hrvatsko apiterapijsko društvo smatrat će svojom stručnom maticom, čuvajući i promičući njezin ugled, i u struci, i u široj javnosti.5. Završne odredbe

 

Članak 25.

 

Poštivanje odredaba ovog Kodeksa obvezatno je za sve članove Društva.

 

Članak 26.

 

Povrede Kodeksa i njihove sankcije utvrdit će se Pravilnikom o stegovnoj odgovornosti članova Društva.

 

Članak 27.

 

Član Društva ima pravo i dužnost da o svakom kršenju odredaba Kodeksa obavijesti Etičko povjerenstvo koje prati primjenu Kodeksa.

 

Članak 28.

 

Članovi Društva su dužni odbiti svaku stručnu radnju koja je u suprotnosti s načelima iznesenim u Kodeksu, a Društvo im je dužno u tome pomoći svojim ugledom i pravnim sredstvima, ako to bude potrebno.
Članak 29.

 

Ako se sazna da je član Društva učinio kazneno djelo iz domene apiterapijske djelatnosti, te ga osudi sud, Etičko povjerenstvo će procijeniti potrebu pokretanja postupka pred tijelima Društva.

 

Članak 30.

 

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom izglasavanja od strane Skupštine, a bit će javno objavljen na web stranicama Hrvatskog apiterapijskog društva.

   U Opatiji, 14. travnja 2012. godine.
M.P.

Dr.sc. Dražen Lušić, dipl.san.ing.

Predsjednik Društva

 

 

bee-with-my-myer-lemon-tree_w725_h544.jpg

Obavijest

 


Poziv na Izbornu Skupštinu HAD-a 24/09/2019


Izborna skupština Hrvatskog apiterapijskog društva će se održati u utorak, 24/09/2019 u prostorijama Udruge za kreativni socijalni rad u Zagrebu, Vrbani (Lopatinečka 17) s početkom u 18.00 sati.

Dnevni red:

Otvaranje Skupštine i usvajanje predloženog dnevnog reda;

Izbor Radnih tijela Skupštine;

Usvajanje Zapisnika s prošle Skupštine;


Izvješća o radu i poslovanju Udruge tijekom proteklog razdoblja;

Izbor tijela HAD-a.

Planirane aktivnosti za naredno razdoblje;

Razno.

Svi upiti vezano za materijale za Skupštinu dostupni su članovima HAD-a na upit putem elektroničke pošte na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Molimo Vas da Vašom nazočnošću doprinesete radu i zaključcima Skupštine 2019.

dr.sc. Gordana Hegić mag.ing.agr.

Predsjednica HAD-a
Tečaj APITERAPIJA - PROIZVODNJA I KORIŠTENJE PČELINJIH PROIZVODA u trajanju od 60 sati može se održati u bilo kojem gradu u Hrvatskoj gdje postoji minimalan broj zainteresiranih polaznika (30) dok je maksimalan broj ograničen na 50 polaznika po grupi. 

Cijena tečaja iznosi 3 500,00 kn po polazniku, plativo u 3 obroka (1 500 kn pri upisu prije početka predavanja, 1000 kn nakon 30 dana, 1000 kn prije završetka tečaja). 

Za detaljnije  informacije oko prijave i upisa zainteresirani kandidati mogu se obratiti na e mail: ghegic@gmail.com , a prijavnicu za tečaj možete ispuniti i preuzeti na http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

Uvijet za upis: završena srednja škola. 

 

Tečaj u Zagrebu počinje u subotu 31.08.

 Adresa održavanja tečaja je 

LOPATINEČKA 17  (VRBANI) u prostorijama UDRUGE ZA KREATIVNI SOCIJALNI RAD 

Tečaj će se odrzavati subotama od 12 i 30 do - 19 sati obzirom da imamo velik broj polaznika iz udaljenijih dijelova Hrvatske kojima je zbog putovanja ovakav raspored i dinamika predavanja najprihvatljiviji oblik nastave.


 

Popis tema koje obuhvaća program:

 

-   Apiterapija i apiturizam u Hrvatskoj

-   uvod u osnove apiterapije, anatomija, biologija i fiziologija medonosne pčele, pčelinji proizvodi.

-   Proizvodnja pčelinjih proizvoda, dobra pčelarska praksa, Zakonska regulativa za stavljanje pčelinjih proizvoda na tržište; fizikalne i kemijske odlike pčelinjih proizvoda, senzorska svojstva meda.

-   Biološka svojstva pčelinjih proizvoda, medonosno, začinsko i ljekovito bilje (građa, klasifikacija, svojstva)

-   Osnove anatomije i fiziologije ljudskoga organizma (upoznavanje građe i funkcioniranja ljudskoga organizma kako funkcionira u zdravlju; mehanizmi za očuvanje zdravlja), patofiziologija (osnove), osnove prve pomoć i u pčelinjaku

-   Upotreba pčelinjih proizvoda u industriji ljepote (api wellness, frizerski, kozmetički i pedikerski saloni), upotreba pčelinjih proizvoda u gastronomiji, apiinhalacije i apiturizam

-    Apiterapija kao inovativni oblik ponude u medical i spa konceptu (pčelinji proizvodi i njihova primjena u profesionalnim tretmanima za zdravlje i njegu kože) mogućnosti praktične primjene

-    Apiterapija u veterinarskoj medicini, mogućnosti praktične primjene

- Apiturizam nova mogućnost za razvoj agroturističke ponude u RH

-    Tehnologija proizvodnje matične mliječi, uzgoj matica za vlastite potrebe, skupljanje peluda, skupljanje pčelinjeg otrova (terenska nastava na pčelinjaku).

- radionica kako aplicirati na natječaje za potpore, izrada i pisanje projekata, prikupljanje potrebne dokumentacije isl.


Pismeni ispit provjere znanja, prezentacija seminarskih (završnih) radova, podjela potvrda o sudjelovanju, potpisivanje etičkog kodeksa HAD-a; članstvo u HAD-u. 

 

Dr.sc. Gordana Hegić, mag.ing.agr.

 

Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva


Download dokumenti :


- Pristupnica : http://www.api-had.hr/images/docs/tecaj_pristupnica.doc

- Uplatnica:   http://api-had.hr/images/docs/primjer_uplatnice.jpg


Prvu ratu u iznosu od 1 500,00 kn potrebno je uplatiti prilikom prijave na tečaj, a najkasnije do 31.8.

Prijave se primaju do popunjenja grupe

 

Ove godine tečaj počinje ranije zbog pravovremenog završetka i aplikacije na natječaje koji se raspisuju već početkom godine u 1 ili 2 mjesecu


 

 

 

 

 

 

 

Zbog tehnickih problema koristite

ovaj E-Mail za kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

 

 

POZIV NA KONFERENCIJU

 

„Žene u pčelarstvu Republike Hrvatske - poduzetnice i znanstvenice“

 

u petak 08.03. 2019. u Green Gold Centru u Zagrebu , Radnička cesta 52 od 9-12 sati

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena u petak 08.03.2019. godine Hrvatsko apiterapijsko društvo uz potporu gradskog ureda za poljoprivredu Grada Zagreba održava prvu konferenciju

ŽENE U PČELARSTVU REPUBLIKE HRVATSKE poduzetnice i znanstvenice.

Cilj je ove konferencije promovirati vrijedne članice Hrvatskog apiterapijskog društva koje su nakon završene edukacije pokrenule svoje poslove, došlo je do samozapošljavanja i registracije djelatnosti

apiterapije odnosno podizanja pčelarstva na jednu višu profesionalnu razinu. Upravo zahvaljujući njima, Hrvatska je bogatija za nekoliko novih radnih mjesta, pčelarstvo za nekoliko novih mladih proizvodnih obrta, a turistička ponuda njihovog grada za inovativni oblik zdravstvenog turizma koji je biznis budućnosti.

Također, osim žena poduzetnica, članice Hrvatskog apiterapijskog društva čine i mlade znanstvenice koje su svoje stručne i znanstvene interese usmjerile ka pčelarstvu i apiterapiji.

Pčelarstvo je u Hrvatskoj još uvijek dominantno dopunska djelatnost; kojom se bave najčešće muškarci amateri i hobisti, osobe starije životne dobi, stoga je svakako važno naglasiti da se neke stvari pomalo mijenjaju na bolje. Također se budi i nova grana agroturizma poznatija kao apiturizam ili pčelarski turizam gdje je uloga Hrvatskog apiterapijskog društva da educira sve zainteresirane za ovaj inovativni oblik zdravstvenog apiturizma.

Kontakt za više informacija: dr. sc. Gordana Hegić mag.ing.agr., predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva, mobitel:  095 910 66 53

PROGRAM KONFERENCIJE:

9,00 - 9,15 Otvorenje konferencije, dr.sc.Gordana Hegić mag.ing.agr., Predsjednica Hrvatskog apiterapijskog društva

9,15 – 9,30 Brigita Čubrić, OPG Čubrić Prva api komora u Hrvatskoj

9,30 - 9,45 Katarina Jakupec vlasnica obrta API INHAL Pčele u srcu ... grada Virovitice

9,45 – 10,00 Ines Erceg Antolčić dipl.ing., OPG Antolčić, Obiteljsko blago

10,00 -10,15 Danijela Đurak dipl. soc. radnica, Edukativni urbani pčelinjak u gradu Zagrebu

pčelarstvo kao radna terapija za osobe u nepovoljnom položaju

10,15 - 10,30; Josipa Kujundžić vlasnica obrta Apis Jo, Medena masaža, apiterapija i apiturizam

10,30 – 11,00 Zrinka Franić dr.med. apiterapeutkinja, Važnost suradnje pčelara i liječnika

OPG Franić, eko pčelarstvo Klinac

11,00 - 11,15 dr.sc. Gordana Hegić mag.ing.agr. vlasnica obrta Biorad, Api kozmetika ljubav, izazov posao

11,15 – 11,30 Obrt APITERA vl. Ivana Rončević: Inovativna ponuda apiturizma prilagođena osobama s invaliditetom

11,30 – 11,40 Rasprava i zaključci

Pauza za kavu i završetak konferencije

 

 

Sretan Božić i Nova godina

 

 

 

POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU HAD-a

Temeljem članka 28 Statuta Hrvatskog apiterapijskog društva; pozivam Vas na Skupštinu HAD-a koja 

će se održati u Zagrebu, Lopatinečka 17 u prostorijama Udruge za kreativni socijalni rad u subotu 

29.12. 2018. s početkom u 16, 00 sati.

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. PRIJEDLOG I USVAJANJE DNEVNOG REDA

2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

a. Izbor radnog predsjedništva (3 člana)

b. Izbor verifikacijske komisije (3 člana)

c. Utvrđivanje broja prisutnih članova s pravom glasa

d. Izvješće verifikacijske komisije

e. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

3. RASPRAVA I GLASANJE ZA RADNA TIJELA SKUPŠTINE

4. IZVJEŠĆA

a. O radu Udruge u 2018. godini

b. O financijskom poslovanju Udruge u 2018.godini

c. Nadzornog odbora

5. RASPRAVA I GLASANJE O IZVJEŠĆIMA

6. PRIJEDLOG PLANA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU RASPRAVA I 

GLASANJE

7. OSNIVANJE PČELARSKE SEKCIJE U SKLOPU HAD-a

8. RAZNO

MOLIM VAS DA SVOJIM DOLASKOM PRIDONESETE RADU OVE SKUPŠTINE. SVA 

IZVJEŠĆA KAO I DRUGE MATERIJALE ZA SKUPŠTINU MOGU SE DOBITI NA UVID 

UPITOM NA e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .